Приоритетни проекти за заштеда на енергија во објектите на јавната администрација, локалната самоуправа и деловни објекти

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Акциона Програма за Енергетска Ефикасност 2017-2018 год.

Во насока на реализација на програмските цели на Владата на Република Македонија, а воедно и исполнување на критериумите на Европската Комисија во однос на енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија Стопанската комора на мал бизнис на РМ во соработка со Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК (http://mk.eurem.net) и членките - ЕУ сертифицирани Енергетки Менаџери изработени се проектни концепти на приоритетни проекти за заштеда на енергија во објектите на јавната дминистрација, локалната самоуправа и индустриски/деловни објекти:

1. Студија за изработка на Енергетски Катастар со GIS технологија

2. Изработка на Акциони планови за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија за Плански Региони – локална самоуправа согласно Стратегија за Регионален Развој

3. Изработка на енергетски аудит на објектите во експлоатација на Јавната Администрација со предлог мерки и организација на енергетски менаџмент на објектите

4. Студија за одржлива Green IT стратегија за примена на мерки за енергетска ефикасност и создавање на еколошки чисто информатичко општество (Green Society)

5. Студија за мапирање на локации на водотеците во РМ за HPS/HPP (Hydro Power Screw Technology) мали хидроцентрали.

6. Структуирање Национален Фонд за Енергетска Ефикасност со Национални Таргети и Техничка-експертска поддршка

* Националните тергети за енергетска ефикасност се однесуваат на проекти во објектите на државните институции и административни и индустриски/деловни објекти на претпријатијата за:

- Мерењето на потрошувачката на електрична енергија, природен гас, централно греење/ладење и системи за достава на топла вода
- Информативен систем за потрошувачката на енергијата
- Проекти за енергетска ефикасност за греење. ладење и климатизирање на објектите
- Проекти за енергетска ефикасност во трансформација, пренос и дистрибуција на енергијата вклучувајќи и проекти за производство од обновливи извори на енергија: мали хидроцентрали, соларни панели, когенеративни системи, геотермални топлотни пумпи, пелети (производство) итн.

* Согласно Акционата Програма за енергетска ефикасност 2017-2018 на ЕУРЕМ МК за Владата на РМ, препораките на ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 за подготовка на Закон за Енергетска Ефикасност на РМ, ЕУ сертифицираните национални Енергетските Менаџери се задолжени за енергетски аудит и воспоставување на енергетски менаџмент систем во објектите во експлоатација на државните институции и административни и индустриски објекти на малите и средни претпријатија.

---------------------------------------------------------

Македонска Организација на ЕУ сертифицираните Енергетски Менаџери е Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК„.

Членки на Комората на Мал Бизнис можат да бидат придружни членки на ЕУРЕМ МК како тековни учесници на обуката ЕУРЕМ до нивно сертифицирање и полноправно членство. Сите членки на ЕУРЕМ МК можат да учествуваат во подготовка и реализација на проектите кои се спроведуваат и преку останатите групации во Комората:

- Германски Технички Клуб
- Национален Конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој
- Мали Хидроцентрали Западен Балкан
- Адриатик Бизнис Клуб
- Глобална Иновативна Платформа

---------------------------------------------------------

Пријавување учество се врши со пополнување на пријавата http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Akciona%20Programa%20za%20Energetska%20Efikasnost%202017-2018%20%2C%2029%20Septemvri%202017.doc дадена во прилог кои ќе ги доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/223 686

КОТИЗАЦИЈА: 1.950,00ден.

 1. Петок, Септември 29, 2017

  Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. За активно учество во проектите се повикуваат претпријатија, финансиски организации, фондови, јавни институции, локална самоуправа како под-изведувачи, партнери, инвеститори, ко-финансиери.

  Котизација за учество на не-членки на Комората е 1.950,00 ден./лице.

  Котизацијата за пасивно учество е воедно и годишна чланарина за нови членки во Комората на Мал Бизнис - Basic членство изнесува 1.535,00 ден.

  Котизација за учество на под-изведувачи на проектите и воедно годишна чланарина за нови членки во Комората на Мал Бизнис -Standard членство која изнесува 6.180,00 ден.

  Котизација за учество на партнери во проектите и воедно годишна чланарина за нови членки во Комората на Мал Бизнис - Premium членство која изнесува 30.750,00 ден.

  Котизација на членки на Комората со уплатена чланарина за 2017 год. изнесува 1.200,00 ден.