ПОВИК ЗА ДОСТАВА НА ПОРТФОЛИО ЗА УЧЕСТВО НА ПРОЕКТИ

ПОВИК ЗА ДОСТАВА НА ПОРТФОЛИО ЗА УЧЕСТВО НА ПРОЕКТИ

Компаниите добавувачи на опрема за енергетска ефикасност заинтересирани за подизведувачи во најавените проекти поддржани со ESCO моделот на финансирање и учество на најавените промоции во општините и планските региони се повикани за соработка и зачленување Во Комората на Мал Бизнис.

Промоции на партнери:

Велес 30 Октомври 2018
Тетово 29 Ноември 2018

1. ЕВН Македонија и Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија со IME програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка постигнаа Меморандум за заедничка соработка за воспоставување на ESCO модел на понуда на енергетски услуги во Македонија .

2. Согласно постигнатиот Меморандум за соработка Стопанската Комора на Мал Бизнис и Фондацијата Swisscontact во периодот окотомври-ноември 2018 ќе реализираат работилници по планските развојни региони во Македонија каде ќе земат активно учество градоначалници, канцеларии за локален економски развој на локалната самоуправа за поддршка на подготовка на проектни концепти и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој и енергетска ефикасност.

3. Листа на проекти и проектни концепти со финансирање од ЕУ фондови и Светска Банка со почеток на реализација во 2018/19 год. е дадена на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/PROJECT%20PROPOSALS%20ACCORDI...

За подготовка на изведбените проекти и проект менаџментот на реализацијата на проектите под надзор на странските партнерите, повикуваме изведувачи со портфолио во кое се вклучени:

- просторни, технички и човечки ресурси за реализација на проектите

- референци за изведба на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергијата

- референци за проектирање на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергијата

- референци за учество на меѓународни проекти менаџирани од ЕУ или САД

- сертификат за енергетски менаџери, енергетски проект менаџер или лиценца за енергетска контрола

- членство во Комората - Premium за партнерски проекти

Ве повикуваме да ни го доставите портфолиото на вашето претпријатие поради презентација пред проектните лидери.

(*) За реализација на програмските цели на Владата на Република Македонија, а воедно и исполнување на критериумите на Европската Комисија во однос на енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија Стопанската комора на мал бизнис на РМ во соработка со Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК (http://mk.eurem.net) и членките - ЕУ сертифицирани Енергетки Менаџери изработи „Акциона Програма за енергетска ефикасност 2017-2018„ со проектни концепти на приоритетни проекти за постигнување на националните таргети за заштеда на енергија во објектите на јавната администрација, локалната самоуправа и индустриски/деловни објекти.

Листата на проекти и партнери согласно обзбедените буџети се надополнува. До крајот на септември се подготвуваат помали-пилот проекти за почеток на реализација во 2018 год, а до крајот на ноември ќе се поднесуваат проектни концепти за проектирање на буџетите за финансирање на проекти во 2019 год.

Premium и Standard Членки на Комората се повикани да учествуваат во подготовка и реализација на проектите кои се спроведуваат преку ЕУРЕМ МК и преку останатите групации во Комората:

- Германски Технички Клуб
- Национален Конзорциум за одржлива енергетика и инфраструктура - SEI Consortium
- Мали Хидроцентрали Западен Балкан
- Адриатик Бизнис Клуб
- Глобална Иновативна Платформа

Македонска Организација на ЕУ сертифицираните Енергетски Менаџери е Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК„. Членки на Комората на Мал Бизнис можат да бидат придружни членки на ЕУРЕМ МК како тековни учесници на обуката ЕУРЕМ до нивно сертифицирање и полноправно членство.

Контакт на тел. 070 223 686

EUREM MK Здружение за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

http://mk.eurem.net/

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077

e-mail: info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk