ПОВИК за програмите SGS и Global Innovative Platform

Центарот за Финансирање на Комората на Мал Бизнис согласно програмата за Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти, објавува

ПОВИК за финансирање креативни проектни концепти по програмите:

1. Sustainable, Green & Smart (SGS)

Приоритетни проекти за финансирање се реконструкција на деловни комерцијални и индустриски објекти, резиденцијалните станбени згради и објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).

Во „Одржливите Енергетски Објекти „ зависно од резултатите на енергетската контрола/аудит изработена од овластен енергетски менаџер во предлог проектот / елаборат за енергетски ефикасна реконструкцијата може да биде предвидена следната технологија:

· соларни панели за производство на електрична енергија за сопствени потреби на објектот кои во текот на денот и соларно зрачење овозможуваат овој „одржлив енергетски објект„ да биде и потполно енергетски независен. - зелени кровови и вертикални градини за прочистување на воздухот и заштеда на енергија на објектот
· системи за соларно засенчување
· соларен систем составен од соларни колектори и бафер
· контролиран механички систем за вентилација
· геотермална/воздух-воздух топлотна пумпа

Заинтересираните е потребно да испратат портфолио на матичното претпријатие/организација и предлог проектен концепт. Согласно резултатите на енергетската контрола/аудит изработена од овластен енергетски менаџер ќе се изработи или ревидира постоечки инвестициски план/студија за реконструкција, инвестиции во производство, трансфер на технологија, со предлог финансирање од доминантните финансиски програми и институтции во WB6 регионот, заедничко вложување во проектот, ESCo модел или приватно јавно партнерство.

Sustainable, Green & Smart (SGS) is a program of the Association of Energy Managers - EUREM MK and Sustainable Energy & Infrastructure (SEI) Consortium for the design, execution and supervision of energy efficiency projects in the public sector, the local self-government and the business sector. suitable for financing the ESCO model and the available financial instruments of financial institutions, funds and banks.

Program objectives are:

- Establishment of ESCO environment in the Republic of Macedonia and countries in the Western Balkans

- Sustainable Smart Communities

- Transition to low carbon economy in the countries of the region

The program is realized by:

- Cooperation with institutions, organizations and stakeholders involved in the preparation and implementation of projects for sustainable development, energy efficiency and renewable energy sources and / or preparation and implementation of an institutional framework for sustainable development and energy efficiency policies.

- Networking and realization of mutual business contacts of interested companies that offer energy services and equipment for energy efficiency on the one hand, and clients from the business and public sector and financial institutions.

- Participation in local, regional and international projects for preparation or revision of project documentation, supervision and project realization with the installation of technical equipment

- ESCo-SUN - a model for financing energy efficiency projects in the public sector, local self-government and the business sector
https://goo.gl/EFHrmX

2. Global Innovative Platform

Со цел тестирање на проектот – „Глобална Иновативна Платформа„ Стопанската комора на мал бизнис иницира пилот-проект за прототип на финансирање развој на софтвер за Cloud computing модел на апликации наменети за пазарите на Скандинавија (е-банкарство, туризам, угостителство, менаџмент на настани и едукација), Германија (интегрирање на процеси и автоматизација согласно Industry 4.0) и Саудиска Арабија (mobility and accessibility in tranposrtation, public safety, BMS)

Се повикуваат заинтересираните ИКТ start-up и spin-off компании да поднесат конкретни предлог проекти, бизнис концепти и IT технички решенија за Интегрирање на процеси и автоматизација и Индустриски и Услужни Мобилни Апликациии.

Заинтересираните е потребно да испратат портфолио на матичното претпријатие/организација и прилог бизнис предлог (концепт), бизнис план, проектен концепт, инвестициски план/студија за изработка , маркетинг и продажба на производот/услуга, инвестиции во производство, трансфер на технологија, заедничко вложување во проекти, компании или приватно јавно партнерство.

„Глобална Иновативна Платформа„

Согласно Првиот Столб за обезбедување бизнис поддршка на ИКТ компаниите од Акцискиот План на краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017, и Согласно препораките на Краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017 за поддршка на иницијативи за развој на инкубатори и акцелератори на Министерството за Информатичко Општество на РМ подготвен е проект – „Глобална Иновативна Платформа„ за развој и дефинирање на бизнис модел на финансирање со инвестициски фондови и финансиски инструменти на ИКТ start-up и spin-off компании и проекти. Стратешки партнери на Стопанската Комора на Мал Бизнис во проектот: Meta-Group Italy, Majoor Engineeering Management Germany, Xtrovert Media Sweden.

Стопанската комора на мал бизнис на РМ во соработка со интернационалната финансиска групација Meta-Group www.meta-group.com им помага на регионалните јавни организации да дизајнираат, да ги подобрат и имплементираат програмите за поддршка за иновации, претприемништво и трансфер на технологија. Со Германската Majoor Engineeering Management нудиме високо-технолошки експертиза во областа на симулација и моделирање, обработка на информации, електронски дизајн и процесирање на сигнали. Изработка на маркетинг стратегии и планови за продажба, PR и комуникација со клиенти – со Шведската Xtrovert Media http://www.xtrovertmedia.se/

Германски Технички Клуб (програма)
http://www.sbch.org.mk/file/252/download?token=9IEBK0N2

Адриатик Бизнис Клуб (програма)
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Programi%20-%20Adriatik%20Biz...

Интегрирање на Процеси и Автоматизација

- Институт за производствени системи и автоматизација http://www.faps.de/2/home/index.html

Информатичка Технологија

- Програми за поддршка на иновативни проекти- NFFX Business Support Center http://www.n-f-excellence.de/

Вмрежување, извозна поддршка и посредништво

- Германска иницијатива за пронаоѓање добавувачи од Западен Балкан http://www.bme.de/

- Комуникација и PR http://www.xtrovertmedia.se/

- Позиционирање и бизнис промоција

- Воспоставување деловни контакти и посредништво

- Меѓународни извештаи за бонитет на деловни партнери www.mkb.mk

- Кредитно осигурување на извозни побарувања (пред и по испорака) и факторинг (одложено плаќање) www.mbdp.com.mk

- Менаџмент на инвестиции

- Партнерство во EU и Германски развојни фондови

Доставување на проектите

Предлог проектите доставете ги на e-mail info@sbch.org.mk

Контакт телефон: 070 223 686, (02) 244 8077

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk