Јавна расправа по Закон за Енергетика

ПОВИК за Јавна Расправа

до членките на Стопанска Комора на Мал Бизнис на Македонија за учество во Јавна расправа по Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетика на РМ.

Подготовката на нов Закон за енергетика произлегува од обврските кои Република Македонија ги има преземено за имплементација на Директивите и Регулативите од Третиот пакет енергетско законодавство за електрична енергија и природен гас, како и имплементација и на останатите директиви и регулативи од областа на енергетиката, согласно ратификуваниот Договор за основање на Енергетската заедница.

Нацрт Закон за Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетика на РМ е даден во прилог и на линкот

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_de...

или линкот

http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/7_38682945%D0%9D%D0%B0%D1%86%...

Вашите коментари и сугестии испратете ги на е-маил info@sbch.org.mk

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех

Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, тел/фах. (02) 244 8134

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk