CLEAN ENERGY TRANSITION

Green Energy Day 2021

[field_datum]

18 Декември 2021 г.

ROADMAP TO YOUR GREEN DEAL
https://youtu.be/_ffgik9iWk4

„European Green Deal„ воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и поддршка на малите и средни претпријатија за Eco сертифицирање со воведување практики и технологии за управување со енергијата и заштита на животната средина.

Воведувањето на зелената сертификација и други услуги на граѓанското општество и организациите за поддршка на бизнисот кон заедницата и бизнисот преку институционализирани форми ќе придонесат за воспоставување на „зелен договор„ (Green Deal) во вашата деловна организација, мал или голем бизнис, вашата општина, локална заедница или вашата државна институција.

ЦЕЛИ ЗА ЧИСТА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

"Green Energy Day 2021" е годишен настан организиран од Комората за мали бизниси како Форум на дизајнери на проектни концепти, инвеститори и засегнати институции и влада кои имаат заедничка цел да придонесат за промоција на зелената сертификација - оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики неопходни за воспоставување зелени јавни набавки (енергетската ефикасност и еколошки критериуми) во општините и регионалните економски развојни проекти како и за зелена економија во малите и средни претпријатија и развој на циркуларната индустрија во Република Северна Македонија.

Една од целите на овој Форум е да им овозможи на претпријатијата и општините пристап до финансии од достапни извори на зелен капитал и да привлече алтернативни зелени инвеститори во зелено сертифицирани компании, организации и проекти. Крајната цел на Форумот е иницијативите и заклучоците да придонесат за воспоставување ефикасна Чиста Енергетска Транзиција на нашето општество.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ

За Standard и Premium членки на Комората во рамки на „Green Energy Day 2021„ ќе се организира работилница за воспоставување на Eco-En Cert http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert
Пријавување во програмата за „зелено сертифицирање„ за нови членки на Комората на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕСТВО

Повикани за учество на „Green Energy Day 2021„ се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, локалната самоуправа и останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на зелени комерцијални и проекти за одржлив развој.

Котизацијата за учество е воедно и годишна чланарина во Комората на Мал Бизнис -Standard членство која изнесува 6.180,00 ден.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОРГАНИЗАТОРИ

Форумот е организиран во рамките на Проектот: „Потрошувачите за одржливост: институционализирање на дијалогот за локална политика и услугите на граѓанското општество за општинските власти и бизнисите“, финансиран од Европската Унија, имплементиран од Асоцијацијата за развојни иницијативи Зенит, Организација на потрошувачи на Република Македонија, Женска граѓанска иницијатива Антико и Стопанска комора за мали бизниси.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабота, Декември 18, 2021

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

-------------------------------------

Финансирање и менторска поддршка
http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

[field_organizator]