Програми

Овозможуваме вмрежување и воспоставување на проектни линии за финансирање, маркетинг, продажба на производи, услуги и инвестиции. Нудиме менторски услуги, едукација и деловно советување од мрежа на локални и интернационални консултанти и соработници.

Организираме и поддржуваме услуги за своите членки:

 • Едукација за бизнис и нови технологии,
 • Постојана промоција и маркетинг на фирмите секаде и секогаш,
 • Поврзување со соседните земји и постојано зајакнување на предностите од централна комуникација,
 • Финасиска поддршка за тековното и инвестиционото работење од банките во земјата и странски фондови,
 • Имплементација на фондови на ЕУ наменети за регионот,
 • Постојана соработка со научни и експертски тимови, соработка со соодветни НВО,
 • Пласман на производи и интелектуални услуги во земјите на блискиот исток.

Од друга страна со својот делокруг на работа посветена сме и на:

 • Непосредна соработка со соседните земји во имплементација на фондовите од енергетска ефикасност и екологија
 • Деловна соработка и размена на искуства во секторот на градежништвото во соседните земји,
 • Поврзување со информативните системи на Комората на ЕУ,
 • Поддршка на женското претприемништво
 • Поддршка на општествено одговорно деловно работење и инвестиции
 • Прекугранична и регионална деловна и институционална соработка