Претприемништво и социјален импакт

Бизнисите се движат кон глобализација, но за да бидат конкурентни на другите пазари, ќе треба да обезбедат и ниво на адаптација врз основа на локалните регулативи и искористување на локалната соработка и поддршка на локалните заедници и покажување општествена одговорност.

„Глокализација“ се однесува на производ или услуга што е развиена за да ги задоволи локалните и глобалните потреби на целните клиенти. Вид на бизнис кој е глобално дистрибуиран, но прилагоден да ги задоволи и локалните потреби.

За поддршка на претприемништвото Комората развива мрежи на соработка со граѓанските организации, локалните заедници , организации, фондови и фондации за поддршка на социјален импакт, претприемништвото и развој на претприемачки вештини кај младите, поддршка на финансиската писменост на граѓаните во новата нормалност на дигитализација , поддршка на зелената општествена одговорност и позитивни еколошки практики во заедниците со блиска соработка на компаниите, граѓаните и организациите.

Развиени се програми и мрежи за соработка во неколу облати: зелено социјално претприемништво, smart рурален развој, социјална дигитална трансформација, финансиска специјализација и др.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINPACT - мрежа на поединци, организации и компании кои применуваат иновативни методи и технологии за инвестирање кое генерира финансиски принос и мерливо, позитивно социјално или влијание врз животната средина.

Во мрежата се вклучени поединци, организации и компании кои се на различни работни позиции:

* Оперативно ниво - финансиски аналитичар, менаџер, сметководител, благајник, член на проектен тим
* Менаџерско ниво - директор за финансии/трезор/ризик, раководител, раководител на проектен тим
* Финансиски извршен директор / потпретседател / повисоко менаџмент ниво
* Нефинансики извршни директори, директор за информации информатичка технологија, оперативен директор, претседател, претседавач.

промотивен настан на 23 Јули 2022 г. и 20 август 2022 г.
пријавување и повеќе информации на линк >>>
http://sbch.org.mk/novosti/finpact-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greenity.Net
Green Community Network
http://sbch.org.mk/platformi/greenitynet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green Social Entrepreneurship Network
https://green-social-network.webflow.io/

PROMO VIDEO
https://youtu.be/zwh2tIPpI3c

Green Social Entrepreneurship Network / Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво е неформална мрежа на партнери на Комората на Мал Бизнис која ги поддржува проектите и имплементацијата на најдобрите практики за одржлив развој на зелената економија и социјалното претприемништво.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCO-SUN Social enterprise
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

ESCo-SUN - a model for financing energy efficiency projects in the public sector, local self-government and the business sector
https://www.sbch.org.mk/povici/esco-sun-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smart Digitalization
http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

„Паметна„ дигитализација која ќе води кон социјална дигитална трансформација - превземање на протоколите за административните и некреативни работни активности од страна на вештачката интелигенција и користење на машинско учење за креирање социјална дигитална трансформација во која машините ќе учат, развиваат алгоритми и прилагодуваат сопствени протоколи, a согласно човечките социјални и креативни капацитети. Иницијативата се однесува за поддршка на поширока експертска група на чинители (поединци и институции) кои освен техничките аспекти ќе бидат обучени за Проценка на Дигиталната Трансформација во деловниот и јавниот сектор базирана на анализа на податоци за проценка на дигитализацијата - јаки и слаби страни, можности и приоритети. Проценката ќе даде информации поврзани со зрелоста на субјектите за дигитална трансформација согласно практикуваните:

- Управување и лидерство,
- Луѓе и култура,
- Капацитет и способност,
- Иновации,
- Технологија.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Smart Rural Development

- Smart Villages Business models for rural services
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_briefing_bu...

- Co-designing and co-planning village services
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_briefing_se...

- GREEN THE ENERGY 2.0
https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Green%20the%20energy%202.0%2...