Финансирање и Менторска Поддршка

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка во рамките на Комората на Мал Бизнис нуди програма на услуги од членки со приоритетна дејност: фондација, финансирање, финансиски и сметководствен консалтинг,правен и деловен консталтинг, а со основна цел - Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти.

Соработката со Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка заинтересираните можат да ја остварат како Standard или Premium членови на Стопанската Комора на Мал Бизнис. Членовите можат активно да учествуваат во работата на Центарот - да иницираат проекти, да креираат партнерства и да бидат изведувачи на проектите. Членовите се физички лица - експерти или правни субјекти. Активностите за тековните проекти на Центарот соработниците (физички лица) можат поблиску да ги следат како Basic или Standard членови на Комората на Мал Бизнис.

Активни иницијативи произлезени од Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка:

Подготовка на комплет документација по ПОВИЦИ за изработка на апликации за финансирање реконструирање
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

----------------------------------------------------------------------

Adria Finance HUB - платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојни проекти
http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0...

----------------------------------------------------------------------

-ESCo-SUN - модел за финансирање на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор.
https://www.sbch.org.mk/povici/esco-sun-2020

-----------------------------------------------------------------------

FINPACT - мрежа на поединци, организации и компании кои применуваат иновативни методи и технологии за инвестирање кое генерира финансиски принос и мерливо, позитивно социјално или влијание врз животната средина.

Во мрежата може да се вклучат поединци и организации/компании од следните сектори:

Академски
Банкарство
Деловни услуги / Консалтинг / Правни услуги
Комуникации / Медиуми / Информации
Енергија / Комунални услуги / Енергетска ефикасност
Финансиски услуги
Финансиска технологија
Влада / Министерства / Институции
Здравствени услуги
Угостителство / Туризам / Транспорт
Информатичка технологија
Осигурување
Инвестиции / Управување со фондови
Производство
Непрофитни
Друго

промотивен настан на 23 Јули 2022 г. и 20 август 2022 г.
пријавување и повеќе информации на линк >>>
http://sbch.org.mk/novosti/finpact-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%...

-----------------------------------------------------------------------