Практично Сметководство

комплетна дуална обука согласно IFRS

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство согласно International Financial Reporting Standards (IFRS) - Меѓународен Стандард за Финансиско Известување (МСФИ).

Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Обуката се реализира со професионален софтвер за материјално, книговодствено и комерцијално работење. Обуката се реализира дуално, 30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава. Програмата се реализира во соработка со Агенцијата за Вработување на РСМ која овозможува избор на соодветен кадар и програма за поддршка со активни мерки за вработување во претпријатијата. Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование.

Со успешна реализација на обуката учесниците ќе можат самостојно да водат сметководство на мали и средни претпријатија. Учесниците на обуката можат да бидат почетници со или без предходно формално економско образование, исто така можат да бидат и веќе искусни вработени во оддел за финансии кои имаат потреба за комплетни познавања на сметководствените процедури, тековни законски прописи за самостојно водење на финансиско и материјално сметководство.

На обуката ќе се обработат следните теми:

- компјутерско и класично сметководство

- редослед на сметководственото работење и начините на книжење

- фактурата - основен сметководствен документ, и нивната формална и материјална исправност

- инвентар и биланс во фирми

- материјално сметководство (малопродажба и големопродажба)

- сметки - конта

- набавка-дефинирање на влезни фактури, контирање и книжење

- увоз, девизен извод и утврдување на курсните разлики

- продажба - дефинирање на излезни фактури, контирање и книжење

- амортизација и вредносно усогласување на постојаните средства

- извоз, девизен извод и утврдување на курсните разлики

- изводи

- благајна, патни и материјални трошоци

- евиденција - актива и пасива на биланс на состојба

- подготовка на плати

- ДДВ - законска рамка,составување и пополнување на ДДВ образецот

- периодична и годишна пресметка

- данок на добивка и Данок на вкупен приход

- БУ, БС и ДБ, запознавање, составување на завршната сметка и пополнување на пропишаните обрасци

------------------------------------------------------------------

Програмата ќе се реализира во вкупно 20 предавања секој вторник и четврток од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје. --------------------------------- Ве молиме во период 48 часа до почеток на обуката да го доставите пополнет прашалникот за евалуација на здравствена состојба даден на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prasalnik%20CORONAVIRUS_1.doc !!! ------------------------------------------------------------- Пријавување учество на обуката на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/prijava_za_kurs_smetkovodstvo.doc , или пријавата дадена на „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077, 070 223 686. Можност за плаќање на 4 месечни рати. Цена 15.600,00 ден, потврда со уплата на 1 рата 3.900,00 ден. 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници.

КОТИЗАЦИЈА: 15.600,00ден.

 1. Четврток, Октомври 29, 2020

  Група Октомври 2020 г. !!!

  10% попуст за двајца пријавени учесници
  Потврда со уплата на 1 рата 3.900,00 ден.

  Цена: 15.600,00 ден на 4 месечни рати, 1 рата 3.900,00 ден.

  ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТА од Coronavirus

  Ве информираме дека секој учесник на обуката ќе мора да го пополни прашалникот за евалуација на здравствена состојба, даден во прилог, пред да му биде овозможен непречен влез во просторијата на обуката.
  На лица кои нема да ја пополнат прашалникот и нема да го следат Протоколот на Комората на Мал Бизнис нема да им биде дозволено да учествуваат на обуката.
  Бројот на учесници е ограничен на 6 (шест) согласно протоколите за минимална физичка дистанца меѓу учесниците и големината на просторијата за реализација.