ESCO енергетски услуги, буџетирање, договори и набавка на енергија

[field_datum]

Семинар за Управување со набавка на енергија, ESCO енергетски услуги, буџетирање и договори ќе се организира во рамките на Германската EUREM програма www.energymanager.eu , http://mk.eurem.net/ во Скопје во сабота 25 Ноември 2017 г.

На настанот може да се пријават сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти на заинтересираните претпријатија кои нудат енергетски услуги и опрема за енергетска ефикасност од една страна и коминтентите од деловниот и јавниот сектор - договори согласно Законите за Јавни набавки, ПЈП, Буџетирање и Финансирање на локалната самоуправа и согласно Оперативна програма за заштеда на енергија во објекти на локалната самоуправа и јавната администрација 2018 (програмата е дадена на линкот http://www.sbch.org.mk/povici/%E2%80%9E%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1...)

Организаторот „Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија„ и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“, Ве повикуваат да присуствувате на предстојниот семинар.

----------------------------------------------------------------------------------------

Сабота, Ноември 25, 2017

Теми кои ќе се обработат на семинарот се:

1. Законски основи за енергетика во РМ

- законски и подзаконски акти
- Закон за енергетика
- Регулаторна Комисија за Енергетика
- Цена на енергијата - тарифен систем
- Пазар на електрична енергија - Трговци со издадени лиценци за трговија со електрична енергија и претпријатија со лиценци за снабдување со електрична енергија
- Пазар на природен гас
- Пазар на нафата инафтени деривати
- Пазар на топлинска и геотермална енергија

Инструктор - М-р Митре Арсовски

2. Директиви на ЕУ - либерализација на енергетски пазар

- пазар на електрична енергија
- тргување со емисии
- договори за енергетски услуги

Инструктор: Д-р Арсе Петрески

3. ESCO концептот и усголасување со домашното законодавство

- Закон за Јавни набавки
- Закон за концесии и приватно јавно партнерство
- Закон за финансирање на локалната самоуправа
- Закон за Јавен долг

Инструктор: Г-ѓа Снежана Петковска

4. Финансиско техничка анализа на проекти за енергетска ефикасност со примена на ESCO моделите на финансирање

Инструктор: Г-н Антонио Делов

[field_organizator]