Топлински системи со енергија од биомаса

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Котлари и топлани - опрема и проекти

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија, Групација за производство, продажба, одржување и монтажа на котли и Здружението на енергетски меаџери „EUREM MK Alumni“ и Германскиот Технички Клуб Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар за котли и пресметка на системи за греење со употреба на гориво од биомаса, кој ќе се организира на 10 Јули 2021 година.

Целта на семинарот е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на котли за подготовката на релевантни технички проекти придружени со соодветна методологија за економска анализа на финансирањето кое е услов за пристап до соодветните фондови.

Проектите за оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност на системите за греење во деловниот и резиденцијалниот сектор се еден од приоритетите за поддршка од финасиските институции во земјите на Западен Балкан.

Согласно Закон за Енергетска Ефикасност од 2020 год. предвидени се контроли на котловските постројки и енергетски аудит на објектите ,а согласно Directive (EU) 2015/2193 за ограничување на емисиите на одредени загадувачки материи во воздухот од постројки за согорување за употреба на териоторијата на РМ предвидено е сертифицирање на котлите на биомаса за резиденцијална и индустриска намена.

Во Комората на Мал Бизнис иницирана е Групација за производство, продажба, одржување и монтажа на котли за резиденцијално и затоплување на административни и индустриски објекти наменети за домашниот и пазарите во земјите на Западен Балкан. Изработката на котлите во Македонија се организира во соработка со компаниите на Групацијата на металопреработувачи во Комората. Повеќе за групацијата на линкот >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

-------------------------------------------------------------------

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата дадена на линкот http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20Toplinski%20Sistemi%20so%20energija%20od%20biomasa.doc или банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„, која ќе ја доставите на e-mail info@sbch.org.mk Предавањето е планирано да се реализира on-line преку Skype платформата. ---------------------------------------------------------------- контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/223 686 Котизацијата за учество е со 10% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис. -------------------------------------------------------------- Групација за производство, продажба, одржување и монтажа на котли и Здружението на енергетски менаџери „EUREM MK Alumni“ при Стопанска Комора на Мал Бизнис бул.Јане Сандански 113 1000 Скопје тел. (02) 244 8077, 070 223 686 info@sbch.org.mk www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 6.150,00ден.

 1. Сабота, Јули 10, 2021

  Tехнологијата за греење
  - пресметка за топлинското оптоварување
  - годишни барања за енергија за греење

  Преглед на системите за греење
  - области на системот: производство на топлина, дистрибуција, испорака
  - пренос на топлината: вода, воздух, пареа
  - процесна топлина

  Избор на печка и котел на биомаса
  - видови на котли, ефикасност, системи на согорување
  - технологија на грејна вредност
  - бафери, хидраулична шема

  Систем за испорака на топлина
  Дистрибуција на топлина
  Соларна енергија и биомаса

  Пример

  објаснување на пример
  пресметка на ефикасноста на котелот, производство на енергија