Solar Power Opportunities

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Македонски Енергетски Ден 2018

Асоцијацијата на енергетски менаџери EUREM MK вмрежен во EUREM Consortium, платформата Invest Energy Solutions во соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability Programme) на Швајцарската агенција за развој и соработка, имплементирана од Swisscontact, кои соработуваат во делот на овозможување пристап до финансии и пристап до пазари преку ESCo модели, Ве покануваат на настанот

МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСИ ДЕН 2018

каде ќе се промовираат концепти од компании и јавни организации изработени преку програмата EUREM MK и иницијативата ESCo-SUN пред заинтересираните финансиски институции, фондови и потенцијални инвеститори со приватно јавно партнерство или ESCO модели за финансирање.

Учесниците и организаторите на „Македонски Енергетски Ден 2018„ ќе помогнат да се обезбедат иновативни и креативни комбинации на финансиски извори за проекти и стандардизирана програма за купување и одржување на инсталирана опрема за заштеда и / или производство на обновлива енергија од сертифицирани партнери. Сето ова имплементирано во одржливи проектни концепти се параметри кои ќе го поддржат ESCO, инженерските компании и инвеститорите за учество во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

УЧЕСНИЦИ

Целта на настанот е комплетирање на финансиските конструкции на предложените проекти иницирани од донаторската програма IPA и програмите на Светска Банка во одржливи системи и имплементација „клуч на рака„ за корисниците на програмите.

На настанот може да се пријават сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти на заинтересираните претпријатија кои нудат енергетски услуги и опрема за енергетска ефикасност од една страна, и коминтентите од деловниот и јавниот сектор и финансиските институции.

Се повикуваат за учество и останати институции, организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за одржлив развој, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој и енергетска ефикасност.

АГЕНДА / AGENDA

9.30 – 10.00 Registration of participants & Welcome Coffee
10.00 – 10.30 Opening remarks
10.30 – 12.00 Panel I: Private Public Partnership and ESCO Funding Projects in the Public Sector
12.00 – 12.30 Q&A Session on Panel I
12.30 – 13.30 Buffet Lunch
13.30 – 15.45 Panel II: EUREM 2017/18 Energy concepts presentation
15.45 – 16.00 Conclusions

Детална Агенда на линкот СНИМИ ПРИЛОГ

"Solar Power Opportunities" is the title of the annual event Macedonian Energy Day 2018 this year organized by the Small Business Chamber of Macedonia Energy Managers Association EUREM MK networked in EUREM Consortium and the Invest Energy Solutions platform in cooperation with Increasing Market Employability Programme of the Swiss Agency for Development and Cooperation and implemented by Swisscontact that cooperate on determining, applying and implementing financial instruments to support the realization of profitable projects.

The European Commission estimates that "the mobilization of an additional 177 billion euros annually from public and private sources of investment in the period from 2021 to 2030 is needed to achieve the climate and energy targets set for 2030".

Can all successful projects get access to funding?

- Managers of funds (banks and investment funds) successfully fund only 5% -15% of all applied projects
- Companies often finance their own projects or use bank loans due to difficult access to adequate funding
- Public organizations in our region and the region are often over-indebted to have access to credit financing

The participants and organizers of the Macedonian Energy Day 2018 will help to provide innovative and creative combinations of financial sources for projects and a standardized program for purchasing and maintaining the installed equipment for saving and / or production of renewable energy from certified partners. All this implemented in sustainable project concepts are parameters that will support ESCO, engineering companies and investors for participation in energy efficiency projects and renewable energy sources.

PARTICIPANTS

Interested parties can apply at the event and support networking and realization of mutual business contacts of interested companies that offer energy services and equipment for energy efficiency on the one hand, and clients from the business and public sector and financial institutions.

Participation is welcomed by institutions, organizations and stakeholders involved in the preparation and realization of projects for sustainable development, energy efficiency and renewable energy sources and / or preparation and realization of an institutional framework for policies for sustainable development and energy efficiency.

Sustainable, Green & Smart (SGS) program http://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart

ESCo-SUN http://www.sbch.org.mk/povici/esco-sun-%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D...

Invest Energy Solutions platform www.fe.com.mk

EUREM MK promotive video https://youtu.be/yDwAI97oqxs

EUREM training 2018 https://goo.gl/LLiuVo

IX-th International Conference for European EnergyManagers http://www.energymanager.eu/en/eurem-training-contents-and-structure/eur...

------------------------------------------------------------------

Ве молиме да го пријавите учеството со пополнување на пријавата дадена на линкот СНИМИ ПРИЛОГ која ќе ја испратите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077. The event will be held on September 21, 2018 in Skopje. The fee for participation information is given in the application form. Please register your presence by completing the application (given to be downloaded from the СНИМИ ПРИЛОГ), which you will submit to e-mail info@sbch.org.mk tel: +389 2 2448 077 and 070 223 686 Small Business Chamber bul. Jane Sandanski 113 1000 Skopje tel. +389 2 244 8077, +389 70 223 686 info@sbch.org.mk www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 1.850,00ден.

 1. Петок, Септември 21, 2018

  Листа на селектирани проекти:

  1. Креирање на современ концепт на енергетски менаџмент во ООУ Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски преку ЈПП/ ESCO модел

  2. Реконструкција на Јавен базен со систем за греење на водата со соларни панели - Општина Крива Паланка

  3. Фотоволтажна соларна централа за производство на електрична енергија за сопствени потреби на објект на претпијатието за производство DIECOTEC, Дебар

  4. Реконструкција на систем за греење и супституција на енергенс мазут со природен гас во автобуска база Автокоманда на ЈСП Скопје

  5. - Студија за модернизација на осветлување на објект и промена на фасада СОТУ Орде Чопела - Прилеп
  - Набавка на Smart автобуси за локален градски сообраќај со погон природен гас

  6. - Соларни панели за производство на електрична енергија за сопствени потреби на објектот на спортската сала „Гемиџии“
  - Реконструкција на клон од детската градинка „Димче Мирчев“ во Велес

  7. - Реконструкција на детска градинка „Буба мара“, објект – „Пчелка 1“,Општина Аеродром,
  - Енергетска реконструкција на градинка Чекорче во Општина Аеродром

  8. - Подобрување на енергетската ефикасност во СОТУ Ѓорѓи Наумов, Битола
  - Подобрување на енергетската ефикасност ЈОУДГ „Наша Иднина“ - Битола, ОБЈЕКТ БИСТРИЦА