Менаџмент анализа на клучни деловни финансиски извештаи

Finance Management

Сметководствените и финансиските анализи ќе ви помогнат вие и вашиот тим да ги управувате основните финансиски активности и да донесувате подобри, попрофитабилни одлуки.

Поголемите компании изработуваат квартални и годишни финансиски извештаи, кои ги ставаат на располагање на акционерите и јавноста што сака да инвестира. И помалите компании можат да ги користат финансиските извештаи за презентирање на финансиски перформанси и капацитети на надворешни соработници вклучувајќи инвеститори, доверители, добавувачи и клиенти.

Постојат три основни финансиски извештаи за да се прикажат финансиските перформанси на компанијата/организацијата. Менаџерите и менаџмент тимот е потребно да знае да ги анализира и презентира основните финансиски извештаи за да се прикажат финансиските перформанси на компанијата/организацијата.

1. Билансот на успех опфаќа одреден временски период (како што е квартал или една година).

Во билансот на успех >>> Приходи - Расходи = Нето приход

Во согласност со International Financial Reporting Standards (IFRS) - Меѓународен Стандард за Финансиско Известување (МСФИ), приходите секогаш се евидентираат во периодот на продажба на стоките и услугите, што можеби не е истиот период кога всушност се примаат пари.

2. Билансот на состојба е извештај за средства и обврски на крајот на периодот на пресметување. Со други зборови, билансот на состојба е финансиски преглед во одредено време.

Во билансот на состојба >>> Средства = Обврски + Акционерски капитал.

Aкционерски капитал е износот на финансирање обезбедено од работењето (задржаната заработка не дистрибуирана до акционерите) и од акционерите кои реинвестираат преку вложување капитал.

3. Cash Flow анализа го покажува реалниот проток на готовина во компанијата во и надвор од компанијата за одреден временски период, за разлика од нето приходот од билансот на успех, што е безготовински број. Во Cash Flow извештајот се прикажани приливи на пари од оперативни активности, активности за инвестирање и активности за финансирање.

Инструктор на работилницата „Менаџмент анализа на клучни деловни финансиски извештаи „ е Г-ѓа Весна Хриџиќ , менаџер на DDV Consulting Ценетите гости ќе разменат искуства и воспоставена пракса за подготовка и анализа на клучни финансиски извештаи во своите компании и организации.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Семинарот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување деловни контакти. Можат да пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост но и приватни лица. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Отворена група се реализира во пет дена дена (секоја среда) од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје.

Интерните групи или индивидуална менторска програмата се реализираат со пет предавања по 120 мин, пет недели во ист термин или како викенд програма во термин по договор.

Предавањата е планирано да се реализираат on-line преку Skype платформата.

-------------------------------------------------------------------

„Центарот за финансирање и менторска поддршка„ и Adria Finance HUB финансиската платформа при Комора на мал бизнис на Македонија континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми и помага на компаниите во изработка на инвестициски програми и апликации за финансирање одржливи развојни проекти од:
- Развојна Банка на Северна Македонија,
- Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD),
- IPA фондови (local, regional, cross-border),
- IPARD програмата за поддршка на руралниот развој во Македонија,
- Interreg V,(transnational Balkan-Mediterranean Programme, interregional),
- Horizon 2020 инструментите за Мали Средни претпријатија број 9 и 11,
- Отворен фонд за југоисточна Европа за енергетска ефикасност на ГИЗ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
- фондови поврзани со т.н. Берлински Процес за WB6 земјите на Западен Балкан,
- Инвестициски Фонд Meta Group, Италија
- CMSR Center for international cooperation and development, Словенија
- Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР),
- Комерцијалните банки итн.

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање реконструирање на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

------------------------------------------------------------------

Пријавување учество со пријавата дадена на банерот СНИМИ ПРИЛОГ или линкот https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Menagment%20analiza%20na%20finansiski%20izvestai.doc , која ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077, 070 223 686. Котизацијата за учество во отворената ON-LINE група е со 10% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 6.150,00ден.

 1. Четврток, Декември 9, 2021

  On-line интерни групи и индивидуално менторство од Декември 2021

  Менаџмент анализа на клучни деловни финансиски извештаи

  Програма:
  - Биланс на успех,
  - Биланс на состојба,
  - Cash flow анализа

  Индивидуално менторство ќе се реализира со пет предавања по 120 мин. во термини по договор.

  Котизација (менторска програма или интерна група)

  Котизација за реализација на семинарот е 27.500,00 ден./групи до 5 учесници. Доплата за дополнителни учесници: 5.000,00 ден / учесник.

  Котизација (отворена група)

  Котизација за учество на отворена група за семинарот е 6.150,00 ден./учесник