ФИНАНСИСКА И ПРАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Работилница за деловна организација

Целта на работилницата е учесниците да ја подобрат организацијата на финансиска, општа и правна документација и планирање на човечките ресурси во своите претпријатија и компании. Практична практична примена на прописите од сферата на работните односи, финансии, општи и правни работи, архивско работење, организација на канцеларија и човечки ресурси придонесува за подигање на професионалната компетенција на одговорните за финансиска и административна организација.

На работилницата „Деловна организација, финансиска и правна администрација„ од 30 октомври - 27 ноември 2017 г. Г-ѓа Ирена Крстевска, DDV Consulting низ практична работа со документи ќе ги разработи функциите на трговските друштава од организациски и економско-правен аспект и со ценетите гости ќе се разменат искуства и воспоставена пракса во одделите на човечки ресурси, финансии, сметководство, деловни секретари/администрација во своите компании и организации.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување деловни контакти. Можат да пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост но и приватни лица. Менаџмент Клуб КМБ е отворена платформа за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Програмата ќе се реализира со ПЕТ предавања по 120 мин, пет понеделници во ист термин.

Работилницата ќе се одржи во пет предавања (понеделник) од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје.

Пријавување учество на работилницата на линкот „ПРИЈАВИ СЕ„ или пријавата дадена на „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 5.200,00ден.

 1. Понеделник, Октомври 30, 2017

  Работилницата ќе се фокусира на следните теми:

  - месечна пресметка на плата: основна плата, пресметка од бруто кон нето и од нето кон бруто, боледување
  - надоместоци на трошоци поврзани со работа(дневници за службени патувања, користење на сопствено возило за службени потреби)
  - пријава и одјава на работници - пријавување социјално осигурување (М1), одјавување социјално осигурување (М2)
  - договори за вработување М1/М2
  - примена на сметководствени принципи и начела
  - контрола и комплетирање на документација
  - проверка на формална исправност на документите
  - проверка на материјална исправност на документите
  - проверка на пресметковната исправност на документите
  - склучување на финансиски картици со соработниците
  - изготвување на извештаи
  - изготвување на попусти
  - водење на благајна
  - конфирмација на документи и архивска евиденција - водење деловодник
  - примање и издавање документи
  - водење на книги на влезни/излезни фактури
  - изготвување на фактури и основни финансиски документи
  - пресметка на даноци
  - стандарди и прописи, примена на правила на евиденција, дописи, известувања, одлуки
  - подготовка на распоред на работни активности