Законски основи и либерализација на енергетски пазар 2019

Мерење и управување со податоците за трошоците на енергијата, е обврска за претпријатијата која произлегува од Член 15 на Законот за енергетска ефикасност и избор на добавувач на електрична енергија согласно правилата на либерализиран енергетски пазар 01.01.2019.

Договарање на енергетски заштеди е модел за заштеда на енергија со смалување на потрошувачка на енергија и услуги за одржување со примена на мерки за енергетска ефикасност со делумни или без сопствени вложувања на клиентот во соработка со ESCO компаниите.

АГЕНДА

1. Законски основи за енергетика во РМ
2. Директиви на ЕУ - либерализација на енергетски пазар
3. Управување со податоци за енергијата
4. Финансиско техничка анализа на проекти за енергетска ефикасност со примена на ESCO моделите на финансирање

повеќе ... https://www.sbch.org.mk/content/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%...