Меморандум за заедничка соработка за воспоставување на ESCO модел на финансирање

ЕВН Македонија и Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија со IME програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка постигнаа Меморандум за заедничка соработка за воспоставување на ESCO модел на понуда на енергетски услуги во Македонија .

Согласно постигнатиот Меморандум за соработка Стопанската Комора на Мал Бизнис и Фондацијата Swisscontact во периодот окотомври-ноември 2018 ќе реализираат работилници по планските развојни региони во Македонија каде ќе земат активно учество градоначалници, канцеларии за локален економски развој на локалната самоуправа за поддршка на подготовка на проектни концепти и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој и енергетска ефикасност.

Компаниите добавувачи на опрема за енергетска ефикасност заинтересирани за подизведувачи во најавените проекти поддржани со ESCO моделот на финансирање и учество на најавените промоции во општините и планските региони се повикани за соработка и зачленување Во Комората на Мал Бизнис.

Повикот е даден на линкот:
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...