Повици за Дуални обуки со Активни мерки за вработување - Септември/Декември 2019

ДУАЛНИ ОБУКИ
(30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава).

- Медицинска и спортска масажа ,
- Машино-бравар,
- Опслужувач за CNC машини,
(соработка со Агенција за вработување на РСМ)
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8

- EUREM - European Energy Manager, ЕУРЕМ - Европски Енергетски Менаџер (меѓународен сертификат) http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...

- Сметководство (согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) ) http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/dualniobuki/smetkovodstvoobuka