Работилница на Проектот на EBRD за воспоставување на инвестициска рамка за Западен Балкан

Работилница на Проектот на EBRD за воспоставување на инвестициска рамка за Западен Балкан - Подготовка на услови за реализација на ЕСКО проекти - 15 Мај 2019 презентација на Г-н Панче Атанасовски - советник за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во Агенција за Енергетика

Adria Finance HUB го комбинира менаџментот со ризичен капитал, достапните фондови, ESCO-инвеститори, EU и интернационални донори, државни шеми за субвенционирање, обуки, менторство и консултантство во интегрирана Платформа за трансформирање на знаењето во претприемнички управуван раст и развој. https://www.sbch.org.mk/novosti/adria-finance-hub