EUREM ОБУКА пролет 2023

Како што се зголемува интересот за одржливо инвестирање, така се зголемува и важноста на податоците кои се анализираат и компетенциите на кадарот кој ги мери перформансите на средствата и одржливоста на проектите во компаниите.

Компаниите и инвеститорите имаат потреба од верификација на економските активности кои може да се сметаат за еколошки одржливи, воедно да се обебеди одржливост и развој на деловните процеси. Менаџирањето на производство на енергија од обновливи извори - нејзина ефикасна употреба за сопствени потреби, продажба на вишоците произведена енергија и практикување мерки за енергетска ефикасност се примарните задачи на енергетските менаџери во компаниите.

Воедно енергетските менаџери практикувајќи ESG (Environmental, Social и Governance) верификациски методологии ги анализираат компаниите и организациите и изработуваа нефинанскиски рапорти за одржливост согласно ЕУ директивите и стандарди.

Енергетските менаџери се обучени да организираат и реализираат енергетски и технолошки аудит и подготовка на проектни концепти кои придонесуваат за:
- ефикасна употреба на енергијата и управување со животната средина,
- зголемување на економските перформанси и намалување на даночните обврски,
- декарбонизација и одржливост на деловните процеси

во компаниите и организациите.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

СЕРТИФИКАЦИЈА

Национална сертификација за Енергетски Менаџери e согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken.

БЕНЕФИТ

Согласно препораките на ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 сертифицираните Енергетските Менаџери се задолжени за енергетски аудит и воспоставување на енергетски менаџмент систем во објектите во експлоатација на државните институции и административни и индустриски објекти на малите и средни претпријатија.

European Energy Manager - EUREM сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во меѓународни проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

EUREM сертифицираните Енергетските Менаџери можат да вршат и улогата на Енергетски Контролори на големите трговци сопгласно Законот за енергетска ефикасност и да вршат супервизија на заштеда на енергија и функционалност на енергетскиот менаџмент систем со енергетскиот аудит и предлагаат соодветни мерки и одржливи технички проекти.

ПРИЈАВУВАЊЕ

КОНКУРС И ПРИЈАВУВАЊЕ на линк >>>
http://sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1...

ПОЧЕТОК

18 Мај 2023 год. - Енергетски Инжинеринг
27 Мај 2023 год. - Трговија со Енергијата
http://sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D...

------------------------------------------------------------------------------------------------
promo video
https://youtu.be/yDwAI97oqxs

EUREM European Energy Manager
http://www.energymanager.eu/

Eco-En Cert
Energy efficiency and environmental certification
http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

CATALYST
Leading sustainable system and business transformation
https://projectcatalyst.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk