EUREM MK - BEYOND 2020

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2020/21

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија
го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken.

EUREM European Energy Manager
http://www.energymanager.eu/

EUREM MK - BEYOND 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yF0U7AiZuV8
Заклучоци од конференцијата ENERGY SAVING 2020

Согласно препораките на ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 сертифицираните Енергетските Менаџери се задолжени за енергетски аудит и воспоставување на енергетски менаџмент систем во објектите во експлоатација на државните институции и административни и индустриски објекти на малите и средни претпријатија.

European Energy Manager - EUREM сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во меѓународни проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

EUREM сертифицираните Енергетските Менаџери можат да вршат и улогата на Енергетски Контролори на големите трговци сопгласно Законот за енергетска ефикасност и да вршат супервизија на заштеда на енергија и функционалност на енергетскиот менаџмент систем со енергетскиот аудит и предлагаат соодветни мерки и одржливи технички проекти.

КОНКУРС И ПРИЈАВУВАЊЕ на линк >>>
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

ПРОМОЦИЈА НА ЕУРЕМ ПРОЕКТИ

- 25 Септември 2020 - Green Social Entrepreneurship - Скопје
http://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship

- 30 Септември - 1 Октомври 2020 X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери, Атина www.eurem-conference.com

- 18 Декември 2020 - Green Energy Day 2020 http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2020

- 15 Јануари 2021 - ESCo SUN проекти
http://sbch.org.mk/novosti/esc%D0%BE-sun-30-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82

Почеток на настава за генерацијата 2021 на 23 Јануари 2021 год.