Eco-En Code Academy

Eco-En Code Academy развива микро-акредитивни програми на курсеви за континуирана надградба на зелените вештини за:

- ESG-верификатор,
- ESG тренер и
- известувач за одржливост на ESRS
- известувач за одржливост на IFRS

и нивната понатамошна квалификација за нови позиции зелени работни места:

- проценител на ESG,
- проценувач на климатски ризик ESG,
- ESG службеник за осигурување,
- ESRS контролор,
- ESRS ревизор

и други профили на консултанти за поддршка на зелената економија и одржливиот развој.

Eco-En Cert програмата за верификација на зелени општествено одговорни проекти и одржливи деловни практики на компании и организации е наменета за обука на кадар за намалување на влијанијата врз животната средина на деловните процеси во организацијата и промоција на социјалното влијание со континуирана соработка со заедницата.

Eco-En Code Academy
https://www.eco-encode.com/

Eco-En Code - a platform for promoting, establishing and certifying green socially responsible projects and sustainable business practices of companies and organizations

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 244 8077
e-mail: edwards@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk