EUREM ОБУКА септември 2023

ПРИЈАВУВАЊЕ

КОНКУРС И ПРИЈАВУВАЊЕ на линк >>>
http://sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1...

Воведен семинар за пријавени учесници во 2023 групата:
GREEN ENERGY COMMUNITY, Охрид, Септември 2023 г.

СЕРТИФИКАЦИЈА

Национална сертификација за Енергетски Менаџери e согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken.

БЕНЕФИТ

Согласно препораките на ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 сертифицираните Енергетските Менаџери се задолжени за енергетски аудит и воспоставување на енергетски менаџмент систем во објектите во експлоатација на државните институции и административни и индустриски објекти на малите и средни претпријатија.

European Energy Manager - EUREM сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во меѓународни проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

EUREM сертифицираните Енергетските Менаџери можат да вршат и улогата на Енергетски Контролори на големите трговци сопгласно Законот за енергетска ефикасност и да вршат супервизија на заштеда на енергија и функционалност на енергетскиот менаџмент систем со енергетскиот аудит и предлагаат соодветни мерки и одржливи технички проекти.

-----------------------------------------------------------------------
promo video
https://youtu.be/yDwAI97oqxs

EUREM European Energy Manager
http://www.energymanager.eu/

Eco-En Cert
Energy efficiency and environmental certification
http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

CATALYST
Leading sustainable system and business transformation
https://projectcatalyst.eu/

----------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk