Јавна расправа по Закон за Енергетска Ефикасност

ПОВИК за Јавна Расправа

до членките на Стопанска Комора на Мал Бизнис на Македонија за учество во Јавна расправа по Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетска Ефикасност на РМ. На 25 Јануари 2019 год. Комората на Мал Бизнис и Европски Институт за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој ќе организира јавна дебата за Предлог Законот.
Нацрт Стратегија и повик за соработници на иницијативен одбор на Европски Институт за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој е даден на линкот https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B...

Република Македонија има обврска да транспонира повеќе директиви и регулативи во националното законодавство од областа на енергетската ефикасност и тоаЧ - Директива 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасностч -Директива 2010/31/ЕЦ за енергетски карактеристики на зградите, -Регулативата 2017/1369 за утврдување на рамка за означување на потрошувачката на енергија, како што се усвоени и изменети од Министерскиот совет на Енергетската заедница.

Нацрт Закон за Предлог на Закон за донесување Закон за Енергетска Ефикасност на РМ е даден во прилог и на линкот

https://www.ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_re...

или линкот

https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%...

Вашите коментари и сугестии испратете ги на е-маил info@sbch.org.mk

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех

Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk