ProExcellent

ProExcellent е програма на дуални и менторски обуки за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

ДУАЛНИ ОБУКИ
(30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава) :

- EUREM - European Energy Manager, ЕУРЕМ - Европски Енергетски Менаџер (меѓународен сертификат)

- Финансиско административен асистент (општа финансиска и правна администрација)

- Сметководство (согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) )

- Медицинска и спортска масажа , (соработка со Агенција за вработување на РСМ)

- Машино-бравар, (Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование)

- Опслужувач за CNC машини, (Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование)

МЕНТОРСКИ ОБУКИ
(прилагодени програми за тим билдинг и менторство)

- Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- Активна Продажба (Team Building & HR Networking)

- Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)

- Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)

Повеќе информации за временски распоред на семинарите и обуките од ProExcellent програмата на линковите:
https://www.sbch.org.mk/events-page и
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://www.sbch.org.mk/novosti/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%...