[decarbonization 2.0]

Изминатата година развивме еко-систем на мрежи и одржливи платформи за креирање на нови деловни можности и продажба за компаниите во регионалните, европски и глобални пазари.

Воспоставивме мрежа на ESG верификатори и го воспоставивме ECO-ENCODE брендот за потврда на одржливите практики на организациите. EUREM Alumni MK мрежата беше активна во воспоставување нови модели за пресметка на јаглеродниот отпечаток и циркуларна економија и поддршка на двата Erasmus + проекти каде Комората е партнерска организација: Catalyst и Green MiCred Pathway.

На 28 Декември 2023 мрежата за деловен успех на членови и соработници на Комората за Бизнис и Претприемништво реализираше дебата на темата Decarbonization 2.0 која ќе биде еден од приоритетите за идните проектни активности на Комората со цел поддршка на членките за намалување на јаглеродниот отпечаток на нивните производи, услуги и организации.

Eco-En CODE
https://eco-encode.com/
A platform for promoting, establishing and certifying green socially responsible projects and sustainable business practices of companies and organizations

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk