[decarbonization 2.0] EUREM 2024 - повик за обука

EUREM ОБУКА 2024

Декарбонизација 2.0 се однесува на воспоставување нови технички и технолошки решенија во производството за намалување на јаглеродниот отпечаток на компаниите и нивните подружници.

Со декарбонизација 2.0 се постигнува намалување и управување на јаглеродниот отпечаток на производ/услуга на компанијата и се зголемува конкурентноста на компаниите опфатени со CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), ESRS (European Sustainability Reporting Standard) и други ЕУ регулативи и дефинирани административни рамки на јаглероден отпечаток над кои се наплаќа надомест за надминување на одредените максимлани лимити.

EUREM сертифицирани енергетски менаџери имаат квалификации за подготовка на проектни концепти за декарбонизација 2.0.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЈАВА - бројот на места во групата за обука е ограничен

пријава (.word) - http://sbch.org.mk/sites/default/files/prijava%20obuka%20EUREM.doc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CBAM извештаи
https://youtu.be/ifxz5uF6r14

EUREM сертифицирани енергетски менаџери управуваат со BIG DATA информации за проценка на јаглеродни емисии во компаниите при LCA - Life Cycle Assessment of Carbon Emission - податоци за емисија во воздухот вклучувајќи податоци за заштита на животната средина - вода и почва Scope 1,2,3 опфатени со CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) регулативата

EUREM сертифицирани енергетски менаџери се интерни аудитори за ISO 14064 и ISO14067 за проценка на јаглеродниот отпечаток на компанија или на производ/услуга од компанија

---------------------------------------------------------------------

ESG/ESRS извештаи
https://youtu.be/JjE8C8Ok92U

EUREM сертифицирани енергетски менаџери се Eco-En Cert верификатори за зелени општествено одговорни практики и ментори за подготовка на ESG/ESRS извештаи за оджливост .

-----------------------------------------------------------------------

Energy Audt - енергетска контрола и извештаи
https://www.youtube.com/watch?v=yDwAI97oqxs

EUREM сертифицирани енергетски менаџери се интерни аудитори за ISO 50001 стандардот за енергетски менаџмент

EUREM сертифицирани енергетски менаџери се национални експерти според ЕУ директива 2012/27/EU и контролори за Големи Трговци (Индустриски контролори) според Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОПУСТ

Одобруваме попуст за котизацијата за обука за EUREM до max. 3 лица од една компанија која ќе склучи договор со Комората за:

- LCA - Life Cycle Assessment of Carbon Emission - проценка на јаглеродни емисии
- ISO 14064 и ISO14067 - воведување и сертификација - системи за квалитет за проценка на јаглеродниот отпечаток на компанија или на производ/услуга од компанија
- Eco-En Cert верификација за подготовка на годишни ESG/ESRS извештаи за оджливост

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[decarbonization 2.0] EUREM 2024 - повик за обука на линкот >>>

https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk