Green Skills HUB модул за Одржување на компресори, чилери и клима комори

GREEN SKILLS HUB, повикува учесници од вашата компанија на претстојниот семинар "Вентилација и климатизација - Оптимизација и мерки за енергетска ефикасност кај HVAC системи" , кој ќе се реализира на 2 март 2024 година во Скопје.

Пријавување и повеќе информации на линкот >>>
https://www.sbch.org.mk/content/ventilacija-i-klimatizacija

Семинарот е наменет за учесници задолжени за одржување на HVAC системи и претставува модул од обуката за Одржување на компресори, чилери и клима комори на GREEN SKILLS HUB воедно е дел од обука за Европски енергетски менаџери.

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2024
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

GREEN SKILLS HUB ги поддржува компаниите во регрутирање, обука и преквалификација на потребниот кадар со вештини согласно специфични барања за зелени работни позиции.

Зелените работни места и вештини за кои GREEN SKILLS HUB воспоставува програми и инфраструктура како поддршка на Green MiCred Pathways https://green-pathways.eu/ проектот се:

- Техничар за Инвертор Климатизери

- Одржувач на Компресори и Чилери

- Инсталатор на Соларни Панели

- Специјалист за Биоенергија и Биогас

- Техничар за EV Полначи

- Техничар за Хардверско Одржување на Електронски Уреди

- Техничар за Машини за Намалување на Отпадот

- Советник за проценка на Јаглероден отпечаток

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 244 8077
e-mail: edwards@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk