ZERO CARBON CITIES AND CLEAN ENERGY TRANSITION

Приоритетни проекти при реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација се „Зелени - Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free). Со реализација на проектите во урбаните општини ќе се остварат напредни чекори кон реализација на моделот на ZERO Carbon City - урбани средини со оптимални услови за живеење на граѓаните и без негативно влијание на животната средина.

Change Leadership Group - Think Tank платформа и EUREM MK Alumni во Комората на мал бизнис се организатори на on-line работилница и дебатa "ZERO Carbon City проекти" која ќе се реализира во три дена на 29 мај, 5 и 12 јуни 2021 г. од 10.00 часот.

Учество може да се пријават претставници на локалните самоуправи и нивни јавни претпријатија, претпријатија од сите сектори, мали, средни и големи претпријатија. Комплетна програма на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/content/zero-carbon-city-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5...

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пополнете ја пријавата дадена на линкот >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20ZERO%20c...
и испратете ја на е-маил: info@sbch.org.mk Котизацијата е воедно годишна Standard чланарина во Комората.

Ги молиме заинтересираните навремено да пријават учество и да го испратат својот Skype account за да може да бидат вклучени во групата.

е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛИМАТСКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

Климатски Акционен План е специфична стратегија на заедницата за борба против климатските промени и елиминирање на емисиите на фосилни горива - главната причина за глобалното затоплување.
Стратегиите на општините за намалување на загадувањето од емисиите на фосилни горива најчесто вклучуваат зголемување на производство на обновлива енергија (Соларна-фотоволтаици или Био-гас); мерки за енергетска ефикасност во деловни и станбени згради; замена фосилни горива како гориво во јавниот транспорт и транзиција кон електрифициран транспорт (на пр. електрични возила, автобуси напојувани со електрични батерии или електрични шински возила); Smart Lighting платформа и создавање на повеќе слободни и безбедни површини за пешачење и транспорт со велосипед.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLEAN ENERGY TRANSITION - promo videos

Are we ready to manage the energy ?
https://youtu.be/5oTHOdm6p-Y

Solar Perspectives
https://youtu.be/emvXfwEA5Iw

Companies
https://youtu.be/XvH6-0NV_5A

Sustainable & Green Buildings
https://www.youtube.com/watch?v=1qPCrg-dhOA

ZERO CARBON CITY
https://youtu.be/OXWhb4_2RXU