Германски Технички Клуб / Deutsch Technische Club

PREMIUM членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од Сојузна Република Германија се иницијатори и оснивачи на Германскиот Технички Клуб (ГТК). Се повикуваат и останатите членки на Комората на Мал Бизнис за вмрежување во Германскиот Технички Клуб (ГТК), планирање и реализација на Програмата на ГТК.

ГРУПАЦИИ ВО ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ

- Мали Хидроелектрани Западен Балкан
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...

- Групација за производство, продажба, одржување и монтажа на котли
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОВИЦИ 2020 г.

24 - 25 Ноември 2020 година

Виртуелно информативно патување - „Енергетска ефикасност во згради“

Виртуелното “патување” е организирано од страна на консултантската куќа „energiewaechter GmbH“ од Германија, во соработка со Делегацијата на германското стопанство во С. Македонија, а под покровителство на Сојузното Министерство за економија и енергетика на СР Германија.

Пријава на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/IR_MKD-RKS_Formular%20za%20pr...

Програма на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Programa_Energetska%20efikasn...

30 јуни 2020 година
Oнлајн-конференција на тема „Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во индустријата во Македонија” 30 јуни 2020 година. Заинтересираните ќе добијат линк за регистрирање учество на онлајн-конференцијата која ќе се одржи преку платформата Zoom.
АГЕНДА >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/AHK-GR_MK_Online%20Konferenz%...

Делегација за Интернационален Саем во Солун, Грција - 7-8 Септември 2020 >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86...

Атина, Грција 30 Септември - 2 Октомври 2020 г. - Деловна делегација и учество на годишна EUREM конференција >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8...

EUREM MK - BEYOND 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yF0U7AiZuV8
Заклучоци од конференцијата ENERGY SAVING 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Оснивачка Сесија - 4 Февруари 2017 г.

Иницијативи и предлози за програмата ГТК 2017 сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество на работилницата на 4 Февруари 2017 год.

Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ ПРОГРАМИ :

Енергетика и Енергетска Ефикасност

- Програма за поддршка на соработка во област на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија - Mittelstand Global - Exportinitiative Energie

- Проекти и инвестици за енергетска ефикасност Energieinstitut der Wirtschaft

- European Energy Manager (EUREM обука) http://www.energymanager.eu/

Интегрирање на Процеси и Автоматизација
- Институт за производствени системи и автоматизација http://www.faps.de/2/home/index.html

Информатичка Технологија

- Програми за поддршка на иновативни проекти - NFFX Business Support Center http://www.n-f-excellence.de/

Вмрежување, извозна поддршка и посредништво

- Германска иницијатива за пронаоѓање добавувачи од Западен Балкан http://www.bme.de/

- Делегациски посети во Германија http://www.sbch.org.mk/novosti?page=3

- Networking настани и стручни семинари http://www.sbch.org.mk/events-page

- Комуникација и PR http://www.xtrovertmedia.se/

- Меѓународни извштаи за бонитет на деловни партнери www.mkb.mk

- Кредитно осигурување на извозни побарувања (пред и по испорака) и факторинг (одложено плаќање) www.mbdp.com.mk

----------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ:

- Пријава за учество во Германскиот Технички Клуб на http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Germanski%20Teh...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Проекти:

1. Интернационализација на програми за ИТ истражување и развој со иницирање институционални реформи во системот на истражување и развој

Согласно Првиот Столб за обезбедување бизнис поддршка на ИКТ компаниите од Акцискиот План на краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017 за користење на ЕУ фондовите HORIZON 2020 и COSME , и Согласно препораките на Краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017 за подобрување на системската конкурентност – меѓународна конкурентност на македонската ИТ индустрија на Мезо-ниво предвидено е поголемо вклучување на ИКТ компании во проекти за меѓународна соработка. Таргетирани се проекти за Истражување и развој (R & D) и проекти за пристап до капитал и финансирање на компаниите. Како негативни показатели за интернационализација на настапот на Макеоднските компании се перцепцирани:
- недостаток на знаење, подготвеност, искуство, модел итн. за соработка помеѓу македонските ИТ компании и воспоставување соработка базирана на Јавно-приватно партнерство со државниот сектор - ниска употреба на можности за финансирање за бизнисите преку средствата понудени од страна на меѓународните институции, фондации и програми.

Со цел поттикнување подобра искористеност на Европските програми за иновации и развој потребно е воспоставување на процес на анализи, дијалог, меѓусебно информирање и учење на засегнатите страни, особено со претставници на истражувачки мрежи, организации на иноватори и иинституционалните претставници.
Проектот кој се предлага овозможува дијалог за политиките на ИТ развој со вклучување релевантни засегнати страни на три нивоа:
носителите на одлуки,
институциите за имплементација и
оперативните структури.

Преку размена на мислења, дискусија и меѓусебно информирање меѓу релевантните засегнати страни, ќе бидат обликувани препораки за политиките за институционална реформа и примена, и ќе се утврдат активностите за имплементација за успешно надградба на политиките.

Извор за финансирање: Делегација на ЕУ

2. Студија за воспоставување Глобална Иновативна Платформа за поддршка на развој на инкубатори и акцелератори со инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојот на ИКТ start-up и spin-off компании и проекти

Согласно Првиот Столб за обезбедување бизнис поддршка на ИКТ компаниите од Акцискиот План на краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017, и Согласно препораките на Краткорочната ИКТ стратегија 2016-2017 за поддршка на иницијативи за развој на инкубатори и акцелератори предлагаме проект – изработка на Студија за развој и дефинирање на бизнис модел на финансирање со инвестициски фондови и финансиски инструменти на ИКТ start-up и spin-off компании и проекти.

Студијата ќе предложи организациски мерки за синергија на засегнатите страни и воспоставување на Глобална Иновативна Платформа за препознатливост (градска, регионална или на државата) за привлекување инвестициски фондови и финансиски инструменти за поддршка на развојот на ИКТ start-up и spin-off компании и проекти.

Со студијата ќе се испланираат активности за меѓусебна соработка на акцелераторите, инкубаторите, локалните власти, големите компании и фондови со ризичен капитал за да ги поттикнат стартапите и да ги решат предизвиците за одржлив развој на градот/регионот. Со цел тестирање на предложената платформа ќе се развие пилот-проект за прототип на финансирање развој на софтвер за Cloud computing модел на апликации наменети за пазарите на Скандинавија и Германија.

Извор за финансирање: УСАИД, Светска Банка, Здруженија на Бизнис Ангели