Greenity.Net

GREENITY.NET
Green Community Network

Зелените заедници унапредуваат практики кои го подобруваат квалитетот на животната средина, се справуваат со климатските промени и ги намалуваат развојните влијанија на човечката инфраструктура врз природните ресурси. Зелените заедници се фокусираат на проекти и политики кои даваат приоритет на зелената/сината инфраструктура, зелената енергија, зелениот транспорт и одржлив развој.

GREENITY.NET е мрежа на организации кои испорачуваат широк опсег на програми и услуги за животната средина и одржлив развој.

Членки на GREENITY.NET се непрофитни организации и здруженија на:
- граѓански активисти (граѓански организации) ,
- комерцијални субјекти (стопански комори, кластери, секторски здруженија и др.)
- експерти (експертски организации, стручни комори, развојни институти)
- заедници на локалната самоуправа (регионални општински здруженија - регионални заедници)

Членките на GREENITY.NET се воедно Premium членки на Комората на Мал Бизнис.

GREENITY.NET е услужна организација која се грижи за потребите на своите членови, обезбедува ресурси и поддршка кои го зголемуваат колективното влијание. Членките имаат уникатни поволности што им се достапни само на нив, вклучувајќи:

- вмрежување и P2P соработка
- пристап до финансиски средства и можности за градење капацитети
- услуги за поддршка и развој на заеднички програми
- иновативна програма и лидерство во зелените политики
- DIGITAL GREEN MARKETING https://youtu.be/NA6s5OEW3iU

GREENITY.NET иницира, развива и реализира одржливи решенија кои се однесуваат на Одржливите Развојни Цели на Обединетите Нации https://sdgs.un.org/goals

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОМОТИВНИ НАСТАНИ

Green and sustainable finance - Green Community Dialogue, 15 Мај 2024 г, Тетово
https://www.sbch.org.mk/content/green-and-sustainable-finance

Формирање на енергетски задруги во Македонија
2 Јуни 2023, Тетово, 6 Јуни 2023, Струмица, 15 Јуни 2023, Кочани, 20 Јуни 2023 Прилеп

Go Green & Save Money - Green Community Dialogue, 28 Февруари 2023 г, Тетово
http://www.sbch.org.mk/content/go-green-save-money

DIGITAL GREEN MARKETING, 6 Февруари 2023 г. Бања Ждрело, Србија
http://www.sbch.org.mk/novosti/digital-green-marketing-greenitynet

CATALYST Round Table, 29 Ноември 2022 г. Скопје
http://www.sbch.org.mk/content/catalyst-round-tables-skopje-berlin-graz-...

Ecosun - Green Community Dialogue, 18 Август 2022 г, Неготино
http://www.sbch.org.mk/novosti/ecosun-green-community-dialogue-18-%D0%B0...

Urban Business HUB - Green Community Dialogue, 7 Јуни 2022 г, Тетово
http://www.sbch.org.mk/content/green-community-dialogue-tetovo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПИЛОТ ПРОЕКТИ

Финансирање социјални услуги со ESCO Sun
ESCO-SUN Social enterprise
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

ESCO-SUN социјално претпријатие е модел за финансирање социјални услуги за домаќинствата и заедниците преку енергетските заштеди во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

повик за учество на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/novosti/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Членките на Комората на мал бизнис кои ги користат услугите на GREENITY.NET се:

- членките на EUREM MK Alumni - здружението на енергетски менаџери
http://www.sbch.org.mk/platformi/eurem-mk

- членките на Зелната Мрежа на Социјално Претприемништво / Green Social Entrepreneurship Network
https://green-social-network.webflow.io/

- членките кои се Eco-En Cert сертифицирани
http://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

Пријавување во програмата за нови членки на Комората на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Контакт:
тел. 070 223 686, (02) 244 8077
e-mail: info@sbch.org.mk