EUREM for CLEAN ENERGY

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2021
9-та генерација
11 Декември 2021 г.

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија
го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken.

EUREM European Energy Manager
http://www.energymanager.eu/

EUREM for CLEAN ENERGY
https://www.youtube.com/watch?v=yF0U7AiZuV8
Заклучоци од конференцијата ENERGY SAVING 2020

Согласно препораките на ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 сертифицираните Енергетските Менаџери се задолжени за енергетски аудит и воспоставување на енергетски менаџмент систем во објектите во експлоатација на државните институции и административни и индустриски објекти на малите и средни претпријатија.

European Energy Manager - EUREM сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во меѓународни проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

EUREM сертифицираните Енергетските Менаџери можат да вршат и улогата на Енергетски Контролори на големите трговци сопгласно Законот за енергетска ефикасност и да вршат супервизија на заштеда на енергија и функционалност на енергетскиот менаџмент систем со енергетскиот аудит и предлагаат соодветни мерки и одржливи технички проекти.

КОНКУРС И ПРИЈАВУВАЊЕ на линк >>>
http://sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1...

ПРОМОЦИЈА НА ЕУРЕМ ПРОЕКТИ

- 19 Ноември 2021 - "Roadmap to Your Green Deal" - Скопје
http://sbch.org.mk/content/roadmap-your-green-deal

- 18 Декември 2021 - "Clean Energy Transition" Green Energy Day 2021 - Скопје
http://www.sbch.org.mk/content/clean-energy-transition

PROMO VIDEOS
https://youtu.be/5nqVMPxztGQ
https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

Почеток на настава за генерацијата 2021 од 11 Декември 2021 год.