Roadmap to Your Green Deal, 5 November 2021

Целосното вклучување на засегнатите страни во локалниот дијалог за политиките за Зелената Агенда е од суштинско значење ако сакаме да осигураме дека се поставени темелите за сеопфатна, инклузивна и партиципативна индустриска стратегија и акција за циркуларна економија во заедницата и бизнисот.

Услугите на граѓанското општество и организациите за поддршка на бизнисот кон заедницата и бизнисот преку институционализирани форми ќе придонесат за воспоставување патоказ за Вашиот „зелен договор„ во вашата деловна организација, мал или голем бизнис, вашата општина, локална заедница или вашата државна институција.

Програмата ќе се реализира хибридно на 5 Ноември 2021 од 10.30 часот, во конференциска сала во Скопје и on-line преку ZooM

ПРОГРАМА - ТЕМАТСКИ ПАНЕЛИ

European Green Deal Policies

Green Social Entrepreneurship

Green Concepts / EcoCert

Пријавување и повеќе информации на линкот:
http://www.sbch.org.mk/content/roadmap-your-green-deal