Новости

Комората на Мал Бизнис на 21 Ноември 2023 г. ќе реализира состанок на Фокус Група за проектот Green MiCred Pathways Project во конференциска сала на Општина Илинден, објект Дом на Култура.

Заинтересираните поединци, организации, институции, општини, компании ги...

GROW @ COP Finals and Gala Ceremony
https://www.webit.org/growatcop/finals.php

Комората на Мал Бизнис ги повикува членките во CIT GLOBAL CLUB SMART и DIGITALIZATION CLUSTER за поддршка на претстојните...

GREEN ENERGY DAY 2023
https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2023

Инвеститорите/банките/фондациите сè повеќе бараат во компаниите, малите и средни претпријатија да се вклучат еколошките...

GREEN ENERGY DAY 2023
Follow-up WEBINAR

WHEN: 28th December 2023
ONLINE: 13:00 - 14:30 h (CET)

Investment solutions of companies related to the energy transition have primarily focused on what is called "standard decarbonization - Decarbonization 1.0...

Изминатата година развивме еко-систем на мрежи и одржливи платформи за креирање на нови деловни можности и продажба за компаниите во регионалните, европски и глобални пазари.

Воспоставивме мрежа на ESG верификатори и го воспоставивме ECO-ENCODE брендот за потврда на...

HAPPY NEW 2024 YEAR

Eco-En CODE
https://eco-encode.com/
Sustainable Practices Confirmation

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business...

GREEN SKILLS HUB со нова енергија ги обединува сите страни вклучени во градењето на одржлива зелена економија кои се спремни да споделат вештини и знаење за да привлечат нови соработници и поддржат креирање нови работни места, иновативни производи, услуги и проекти за...

GREEN SKILLS HUB, повикува учесници од вашата компанија на претстојниот семинар "Вентилација и климатизација - Оптимизација и мерки за енергетска ефикасност кај HVAC системи" , кој ќе се реализира на 2 март 2024 година во Скопје.

Пријавување и повеќе информации на...